Members List
MEMBERS LIST FOR THE YEAR 2016-2019
Shri Anjan Kanjilal Shri Amitava Bhattacharya
Shri Ashish Haldar Shri Anupam Saha
Smt. Bimal Seth Shri Bhakti Das
Shri Debashish Banerjee Shri Diptesh Das
Shri Debojyoti Basu Shri Janmejay Das
Shri Nirmal Kumar Dutta Shri Pratik Sen
Shri Rahul Mukherjee Shri Saikat Das
Shri Sreebas Bhattacharya Shri Sumanta K Bhowmick
Shri Swapan Ganguli Shri Tarun Das
Ms. Anita Choudhury Ms. Bharati Sarkar
Ms. Gopa Basu Ms. Mausumi Chakraborty Acharya
Ms. Sumita Mazumder Shri Utpal Ghosh
Shri Ujjwal Kumar Dutta  
Internal Auditer - Kajal Sarkar
Chartered Accountant - M/S D.C.BhattacharyaClick Here