Members List
MEMBERS LIST FOR THE YEAR 2019-2020
Shri Bimal Seth Shri Debashish Bhowmick
Shri Pratik Sen Shri Bhaskar Jyoti Basuroy
Shri. Anjanesh Bhattacharya Mrs. Sumana Kanjilal
Shri Rabishankar Kar Shri Deepak Bhowmick
Shri Abhas Chattopadhyay Shri Badal Ray
Shri Mrinal Kanti Biswas Mrs. Sumita Mazumdar
Shri Bijoy Choudhury Shri Bhakti Das
Shri Ujjwal Kumar Dutta Mrs. Saswati Ganguly
Shri Swapan Ganguli Shri Sumanta Kumar Bhowmick
Shri. Tarun Das Shri. Debashish Banerjee
Mrs. Pritha Das Shri. Jayanto Kumar Mistry
Internal Auditor - Kajal Sarkar
Chartered Accountant - M/S D.C.Bhattacharya